KORAKARADENİZ VE ORTA ASYA ÜLKELERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ


Danışmanlık

Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi’nin (KORA) yürüttüğü ve desteklediği araştırma projeleri disiplinlerarası olma özelliği taşımaktadır. KORA projelerinde görev alan akademisyenlerimiz farklı bölümlerden olmalarının avantajlarından en iyi şekilde yararlanarak, projelerinde ortak çalışma ve disiplinlerarası olma özelliğini geliştirmede çok başarılı olmuşlardır. Bu uzmanlık devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı sektörlerle işbirliği olanakları yaratma, proje geliştirme ve onlara danışmanlık hizmeti sağlama konusunda KORA’yı ayrıcalıklı bir konuma getirmiştir. Bu bağlamda Merkezimiz uluslararası kuruluşlara da Toplumsal Değerlendirme (SD) ve Toplumsal Etki Analizi (SEA) alanında yerel düzeyde danışmanlık sağlayarak büyük ve küçük çaplı projeler hayata geçirmiştir. Projelerde paydaşlar ve fayda sahipleri ile anketler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile derinlemesine görüşmeler, farklı paydaşlar ile odak grup araştırmaları, envanterler oluşturulması gibi farklı araştırma teknikleri kullanılarak, sonuçlar disiplinlerarası bir yaklaşımla bir araya getirilmiştir. Bugün KORA, SD ve SEA’ların yanı sıra yoksulluk araştırmaları, karşılaştırmalı araştırmalar gibi çok yönlülük ve bilgi birikimi gerektiren projelerde danışmanlık ve saha araştırması yapabilme kapasitesine sahip bir merkezdir.

KORA’nın Toplumsal Değerlendirme ve Toplumsal Etki Analizi Alanında Danışmanlık Yaptığı Projeler:

 

2004 Karadeniz’deki Petrol Araştırmaları Sosyal Etki Değerlendirme Projesi

Karadeniz Petrol Arama Projesi Türkiye’nin Gürcistan sınırına yakın olan Karadeniz Ekonomik Bölgesi’ndeki petrolü araştırmaktadır. Bu arama çalışması, deniz içerisinde yürütülecek ve Trabzon limanında bir destek birimi oluşturulacaktır. Merkezimiz tarafından yürütülen “Karadeniz’deki Petrol Araştırmaları Sosyal Etki Değerlendirme Projesi” ile amaçlanan bu petrol arama çalışmalarının bölgeye olası sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini ortaya koymaktır.

British Petroleum - ENSR International

 

2002 Kazan Trona Madeni Sosyal Etki Değerlendirme Projesi

Bu proje Ankara’nın yaklaşık 30 km. doğusunda, Kazan ve Sincan ilçeleri sınırları içinde kalan, Kazan Trona (doğal soda) madeni çıkarılacak alanın yakın çevresindeki yerleşim birimlerinin mevcut sosyo-ekonomik durumları ile ortaya çıkabilecek etkileri belirlemeyi amaçlayan bir sosyal etki araştırmasıdır.

Rio-Tinto

 

2001 Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Sosyal Etki Değerlendirmesi Projesi

Merkezimiz, Türkiye’den beklenen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattının sosyal etki analizi projesini gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında boru hattı güzergâhının Türkiye kısmında bulunan yerleşim yerlerinde alan araştırmalarını yapmıştır. Bu araştırmanın sonucu olarak elde edilen veriler doğrultusunda, güzergâh üzerindeki yerleşim yerlerinin inşaat ve sonrasındaki süreçler boyunca zarar görmelerini önleyici politikalar geliştirilmesi için raporlar hazırlanmış ve ilgili makamlara tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Konsorsiyumu